AGENDA  CONTACT   ARCHIEF    OVER  
   

 


1986 Or A Sphinx's Interior, Robert Glas, 2023, 40 min.
In 1986 zei de Noorse abolitionist Thomas Mathiesen: "Er is een duidelijke en sterke tendens naar uitbreiding van het gevangenissysteem in de hele Westerse wereld. Zelfs in Nederland, traditioneel het land met het laagste gevangenispercentage in Europa, een land dat zei dat het mogelijk is om een complexe geïndustrialiseerde samenleving te hebben met weinig gevangenen, is er nu een merkbare uitbreiding zichtbaar.'Datzelfde jaar maakte de beroemde architect Carel Weeber zijn ontwerp voor een gevangeniscomplex in Rotterdam, een van de vele Nederlandse gevangenissen die in de jaren tachtig werden gebouwd en nog steeds in gebruik zijn. Als onderdeel van zijn ontwerpproces liet Weeber een test op schaal 1:1 bouwen van een enkele gevangeniscel. Hoewel er tegenstrijdige verslagen zijn over hoe zijn test in zijn werk ging, is één ding zeker: zo'n test vereist de verbeelding van hoe de ruimte zal worden gebruikt, door wie, en in welke conditie deze persoon zich bevindt.Voor deze film werd Weebers testopstelling herbouwd. In samenwerking met acteur Ali-Ben Horsting, Carel Weeber zelf en een voormalige gevangene van de gevangenis worden verschillende versies van Weebers bezoek aan de proefopstelling geconstrueerd en gereconstrueerd. Het resultaat draait om de verbeelding van hoe een leven en een lichaam worden beïnvloed door opsluiting, deze straf waar we zo vaak over praten en zo weinig over weten.
Kunstenaar Robert Glas bevraagt in zijn werk verschillende aspecten van de wet onderzoekt het impliciete geweld dat dergelijke overheidsinstrumenten met zich meedragen. Hij vertaalt zijn onderzoek in video-installaties.


1986 Or A Sphinx's Interior, Robert Glas, 2023, 40 min
In 1986, Norwegian prison abolitionist Thomas Mathiesen said: ‘There is a clear and strong tendency towards the expansion of the prison system throughout the Western world. Even in Holland, traditionally the country with the lowest prison rate in Europe, the flagship telling the world that it is possible to have a complex industrialized society with very few prisoners, there is now a noticeable expansion in the making.’That same year, renowned architect Carel Weeber drew up his design for a prison complex in Rotterdam, one of the many Dutch prisons built in the 1980s, in use to this day. As part of his design process Weeber had a 1:1 scale test built of a single prison cell. While there are conflicting accounts on how his test went about, one thing is certain: such a test demands the imagination of how the space will be used, by whom, and in what condition this person is.For this film, Weeber’s test set up was rebuilt. Working with actor Ali-Ben Horsting, Carel Weeber himself, and a former detainee of the prison, various versions of Weeber’s visit to the test setup are constructed and reconstructed. The result orbits around imagining how a life and a body are affected by confinement, this sentence we talk about so often and know so little about.
Glass questions various aspects of law for some time and examines the implicit violence that such government tools carry. He translates his research into video installations in which he interacts opposing perspectives and interests.

Where do ideas come from?, Joysi Olijhoek, 2024, 6 min
Waar komen ideeën toch vandaan? Filmmaker Joysi Olijhoek onderzoekt die vraag in charmant split screen, terwijl schijnbaar ongerelateerd archiefmateriaal voor onze ogen voorbijflitst. Niet alleen de beelden zijn samengesteld uit her en der gevonden materiaal, ook de voice-over bestaat uit geluidsfragmenten die het ontstaan van ideeën bevragen. Ondertussen krijgt voor onze ogen een nieuw idee gestalte.
In het naast elkaar plaatsen van ogenschijnlijk ongerelateerd archiefmateriaal, gebruikt de filmmaker een split-screen om deze vraag te onderzoeken. Niet alleen de beelden worden gerecycled: de voice-over bestaat uit verschillende fragmenten die de oorsprong van ideeën bevragen. Ondertussen zijn we getuige van het ontstaan van een nieuw idee.Olijhoek is afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie Rotterdam. Het verzamelen en archiveren van filmmateriaal is vaak uitgangspunt van haar werk, Olijhoek voelt zich thuis in de montagekamer, maar heeft ook een grote liefde voor het observeren en vastleggen van het dagelijks leven.


Where do ideas come from?, Joysi Olijhoek, 2024, 6 min
Using seemingly unrelated archival material, filmmaker uses a split-screen to probe this question. And, it's not just the images that are recycled: the voiceover consists of various excerpts pondering the origin of ideas. Meanwhile, we witness the emergence of a new idea.Olijhoek is a graduate of the Willem de Kooning Academy Rotterdam. She has always had a great appreciation for archives and the collection of cinematic material. Olijhoek feels most comfortable at the editing desk but does have a great love for capturing and observing everyday life.
Onruststokers, Edgar Kapp, 2024, 30 min
Jeneverstokers Sjaak, Jan en John zijn inmiddels ver over de leeftijd om het rustig aan te doen. Maar deze "brommende oude heren" zijn niet geïnteresseerd in pensioen en willen zeker niet thuis op de bank zitten. Daarom runnen ze samen met de 'jongere' Stefan de ambachtelijke jeneverstokerij Onrust Stokers. Edgar Kapp is naast filmmaker uitvoerend filmproducent.


Onruststokers, Edgar Kapp, 2024, 30 min

Gin distillers Sjaak, Jan and John are now well past the age to take it easy. But these "humming old gentlemen" are not interested in retirement and certainly do not want to sit on the couch at home. That is why, together with the 'younger' Stefan, they run the traditional gin distillery Onrust Stokers. Edgar Kapp is besides filmmaker executive film producer.